Zmluvné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Vitajte na stránke creativegolf.com. Ak budete pokračovať v prezeraní a používaní týchto webových stránok, súhlasíte s dodržiavaním nasledujúcich podmienok. Tieto podmienky spolu s našimi zásadami ochrany súkromia určujú vzájomný vzťah medzi creativegolf3d.com a Vami, týkajúci sa týchto webových stránok.

Pojem „CG“ alebo „my“ odkazuje na majiteľa webových stránok. Termín „Vy“ sa vzťahuje na užívateľa, alebo návštevníka našich webových stránok. Používanie tejto webovej stránky je predmetom nasledovných obchodných podmienok:

  • Obsah stránok tohto webu je určený iba pre Vašu všeobecnú informovanosť. Stránky podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.
  • Ani my, ani žiadna tretia strana neposkytuje žiadnu záruku, pokiaľ ide o presnosť, včasnosť, výkon, kompletnosť, alebo vhodnosť informácií a materiálov ponúkaných na tejto webovej stránke na konkrétny účel. Beriete na vedomie, že tieto informácie a materiály môžu obsahovať nepresnosti, či chyby a my za ne v rozsahu povolenom zákonom nepreberáme zodpovednosť.
  • Používanie akýchkoľvek informácií, alebo materiálov na tejto webovej stránke je výhradne na Vaše vlastné nebezpečenstvo, za ktoré nenesieme zodpovednosť. Je na Vašom rozhodnutí, či všetky výrobky, služby, alebo informácie dostupné prostredníctvom tejto webovej stránky spĺňajú Vaše špecifické požiadavky.
  • Táto webová stránka obsahuje materiál, ktorý je v našom vlastníctve, alebo v licencovaní. Okrem iného sa jedná o dizajn, rozloženie, vzhľad a grafiku. Reprodukcia inak ako v súlade s autorským právam je zakázaná.
  • Všetky ochranné známky vyobrazené na týchto webových stránkach, ktoré nie sú vo vlastníctve, alebo licencii prevádzkovateľa, sú priznané na stránkach.
  • Neoprávnené používanie tejto webovej stránky môže viesť k nároku na náhradu škody a / alebo môže byť považované za trestný čin.
  • Táto webová stránka môže obsahovať odkazy aj na iné webové stránky. Tieto stránky sú uvádzané pre Vaše pohodlie pri hľadaní ďalších informácií. Nemáme žiadnu zodpovednosť za obsah takto odkazovaných webových stránok.
  • Používanie tejto webovej stránky a všetky spory vyplývajúce z takéhoto použitia webových stránok podlieha slovenským zákonom.

Licencie

Program Creative Golf („Program“), ihriská k nemu poskytované, akékoľvek kópie, materiály a diela odvodené od programu a ihrísk sú chránené autorskými právami spoločnosti Datacrea s.r.o., alebo jej dodávateľov. Používanie Programu sa riadi podmienkami licenčnej zmluvy s koncovým užívateľom, ktorá je uvedená nižšie („Licenčná zmluva“). Program je určený výhradne pre používanie iba jeho koncovými užívateľmi v súlade s podmienkami Licenčnej zmluvy. Akékoľvek používanie, reprodukcia alebo opätovný predaj Programu, ktorý nie je v súlade s podmienkami licenčnej zmluvy je zakázaný.

1. Obmedzenie licencie

Datacrea s.r.o. týmto poskytuje inštaláciu Programu a Vy ako užívateľ akceptujete, právo inštalovať a používať jednu (1) kópiu programu pre svoje použitie buď na domácom alebo prenosnom počítači. Program sa nepredáva, udeľuje sa len licencia na jeho používanie na dobu neobmedzenú.

2. Vlastnícke práva

Všetky vlastnícke práva a práva duševného vlastníctva k Programu a akýchkoľvek jeho kópií (vrátane, ale nie výhradne na všetky tituly, počítačový kód, motívy, objekty, postavy, mená, príbehy, dialógy, frázy, miesta, koncepty, umelecké diela, animácie, zvuky, hudobné kompozície, audio-vizuálne efekty, obslužné metódy, hlavné myšlienky a všetky súvisiace dokumentácie vložené v Programe) sú vo vlastníctve Datacrea s.r.o, alebo jej poskytovateľov licencií. Všetky práva sú vyhradené.

3. Povinnosti koncového užívateľa

A. Nesmiete, v celku ani čiastočne, kopírovať, fotokopírovať, reprodukovať, prekladať, vykonávať spätnú analýzu, odvodzovať zdrojový kód, upravovať, prevádzať do strojového kódu, dekompilovať, vytvárať odvodené diela založené na programe, alebo odstrániť logo alebo značku majiteľa Programu bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Datacrea s.r.o.

B. Program je licencovaný ako ucelený produkt. Jeho komponenty a časti môžu byť používané iba na jednom počítači.

C. Ste oprávnený(á) používať program pre vlastné použitie, ale nie ste oprávnený(á)

darovať, predávať či prenajímať program,

ani jeho záložné kópie iným stranám bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Datacrea s.r.o.

4. Ukončenie zmluvy

Táto Licenčná zmluva je platná až do jej ukončenia. Môžete ukončiť Licenčnú zmluvu kedykoľvek vymazaním programu a všetkých jeho dát. Datacrea s.r.o. môže, podľa svojho uváženia, ukončiť túto Licenčnú zmluvu v prípade, ak nedodržíte jej ustanovenia. V tom prípade ste povinný(á) okamžite vymazať Program a jeho dáta zo svojho počítača.

5. Obmedzenie záruky

Datacrea s.r.o. neposkytuje záruku na Program. Program je poskytovaný, bez záruky akéhokoľvek druhu.

Preberáte týmto riziko vyplývajúce z používania programu na nevhodnom, alebo nedostatočnom hardware.

6. Obmedzenie zodpovednosti

DATACREA s.r.o. NIE JE ZODPOVEDNÁ ZA STRATU, ALEBO ŠKODY AKÉHOKOĽVEK DRUHU, KTORÉ VYPLÝVAJÚ Z POUŽÍVANIA TOHOTO PROGRAMU, VRÁTANE, ALE NIE VÝHRADNE ZA STRATU DOBRÉHO MENA, PRERUŠENIE PRÁCE, PORUCHU POČÍTAČOV, ALEBO AKÝCHKOĽVEK A VŠETKÝCH OSTATNÝCH EKONOMICKÝCH ŠKÔD, ALEBO STRÁT. Týmto beriem na vedomie, že som si prečítal a pochopil vyššie uvedenú Licenčnú zmluvu a súhlasím, že aktom inštalácie programu som viazaný podmienkami licenčnej zmluvy obsiahnutými v tomto dokumente. Beriem tiež na vedomie a súhlasím s tým, že táto Licenčná zmluva je úplné a výhradné vyjadrenie dohody medzi firmou Datacrea s.r.o. a mnou, a že Licenčná zmluva nahrádza všetky predchádzajúce alebo súčasné dohody týkajúce sa Programu a to buď ústné alebo písomné medzi firmou Datacrea s.r.o. a mnou.

Delivery

Dodávka softvéru Creative Golf a golfových ihrísk v dodatočných setoch je realizovaná prostredníctvom spoločnosti, ktorej zariadenie máte zakúpené.

Zakúpiť softvér Creative Golf alebo golfové ihriská v dodatočných setoch priamo od spoločnosti Datacrea, s.r.o. nie je možné.

Reklamácie a záruka

Reklamácia ani záruka sa nevzťahuje na samotnú hru, teda na program ani na jednotlivé ihriská stiahnuteľné cez internet.