Ochrana osobných údajov

1. Identifikačné údaje

Prevádzkovateľom osobných údajov je:
Obchodné meno: DATAcrea s.r.o.
Sídlo: Slovenskej jednoty 10
IČO: 36211931
Štatutárny orgán: Ing. Alexander Timko
Zapísaný v: Okresný súd Košice I, Oddiel Sro, Vložka číslo 13030/V

(ďalej „Prevádzkovateľ“)

 

2. Zoznam osobných údajov, účel spracúvania osobných údajov a kategória osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje:

Názov osobného údaju Kategória osobných údajov
Nickname Bežný osobný údaj
Meno a priezvisko Bežný osobný údaj
E-mail Bežný osobný údaj
Štátna príslušnosť Bežný osobný údaj
Vek Bežný osobný údaj
Pohlavie Bežný osobný údaj
Tee Bežný osobný údaj
Handicap Bežný osobný údaj
Ľavorukosť – pravorukosť Bežný osobný údaj

 

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v obsahu a forme v akej budú osobné údaje poskytnuté prevádzkovateľovi na internetovej stránke www.creativegolf.com a v softvéri Creative Golf.

 

3. Právny základ spracúvania osobných údajov

Právny základ spracúvania osobných údajov je Váš súhlas so spracovaním osobných údajov.

 

4. Dobrovoľnosť poskytnutia osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ získava osobné údaje od dotknutých osôb v rozsahu potrebnom na vytvorenie kontaktu.
 2. Fyzická osoba poskytuje tieto osobné údaje prevádzkovateľovi dobrovoľne.

 

5. Doba uchovávania osobných údajov

Osobné údaje sa uchovávajú na dobu neurčitú.

 

6. Poučenie o právach dotknutej osoby

 1. Dotknutá osoba ma právo na základe písomnej žiadosti ktorá bude zaslaná elektronickou poštou alebo listovou zásielkou:
  1. vyžadovať od prevádzkovateľa potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
  2. požadovať zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
  3. požiadať o opravu svojich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
  4. požadovať výmaz svojich osobných údajov,
  5. žiadať o obmedzenie spracúvania jej osobných údajov,
  6. namietať spracúvanie osobných údajov,
  7. požiadať o prenos osobných údajov,
  8. možnosť kedykoľvek svoj súhlas odvolať
 2. Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať úradu návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.
 3. Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca.
 4. Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba.

 

7. Mlčanlivosť

Prevádzkovateľ zachováva mlčanlivosť o osobných údajoch, ktoré spracúva. Jeho mlčanlivosť trvá aj po ukončení spracúvania osobných údajov.

 

8. Zverejnenie osobných údajov

Prevádzkovateľ nezverejňuje osobné údaje.

 

9. Pravdivosť, správnosť a aktuálnosť osobných údajov

Za pravdivosť osobných údajov poskytnutých prevádzkovateľovi zodpovedá osoba, ktorá tieto osobné údaje poskytla.

 

10. Pravidlá ochrany súkromia v mobilných aplikáciách

Location (Poloha)
Povolenie prístupu k polohe je nepovinné, bez neho však nie je možné využívať funkcie:

 • zobrazenie polohy na greene vzhľadom na polohu zariadenia,
 • zobrazenie cesty k ihrisku vzhľadom na polohu zariadenia.

Storage (Ukladací priestor)
Povolenie prístupu k ukladaciemu priestoru je nepovinné, bez neho však nie je možné využívať funkcie:

 • uloženie skorkarty pre použitie mimo aplikácie, napr. Odoslanie emailom,
 • uloženie (reklamných) obrázkov.

Telephone (Telefón)
Povolenie prístupu k telefonu je nepovinné, bez neho však nie je možné využívať funkcie:

 • telefonicky kontaktovať recepciu (kontaktnú osobu) ihriska priamo z aplikácie.